People


Prof Yao Xiaoqiang Head of the Lab Prof Yao Xiaoqiang
Li, Xiao Ph.D student Li, Xiao
Alex Ph.D student Zhang Jun Alex
Leon Ph.D student LEI Zhen Chuan Leon
Wentao Ph.D student PAN, Wentao
Gu Man Research Assistant Gu Man
Ebe Research Assistant Jan Tsz Yau
Chun Research Assistant Lo Chun Yin
Alumni