People


Prof Yao Xiaoqiang Head of the Lab Prof Yao Xiaoqiang
Xie Mingxu Ph.D student Xie Mingxu
Zhang Yunting Ph.D student Zhang Yunting
Li, Jingxuan Ph.D student Li, Jingxuan
Li, Xiao Ph.D student Li, Xiao
Alex Ph.D student Zhang Jun Alex
Leon Ph.D student LEI Zhen Chuan Leon
Wentao Ph.D student PAN, Wentao
Chun Research Assistant Lo Chun Yin
Alumni